top of page
Home

Uitvaartvereniging Hellum
 
 
"Uitvaartvereniging Hellum", gevestigd te Hellum,
gemeente Slochteren in de provincie Groningen.
 
Het melden van een overlijden kan 7 dagen in de week 24 uur per dag.
Neem dan contact op met onze uitvaartverzorger;
Uitvaartzorg Brouwer
0598 399036  of  06 20549747

Statuten

Statuten

NAAM, ZETEL, VERENIGINGSJAAR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: "Uitvaartvereniging Hellum".
2. De vereniging is gevestigd te Hellum, gemeente Slochteren.
3. Het verenigingsjaar loopt van één februari tot en met éénendertig januari daaropvolgend.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel haar gestorven leden een waardige uitvaart te bezorgen.
2. Zij tracht haar doel te bereiken door aan haar leden voorlichting te geven op het gebied van de   uitvaart, in de ruimste zin van het woord, en in geval van overlijden aan haar leden bijstand te verlenen met betrekking tot de uitvaart tegen laagst mogelijke kosten.
lEDEN
Artikel 3
1. Als lid van de vereniging kunnen toetreden natuurlijke personen van achttien jaar en ouder.
2. Als lid kan men worden toegelaten nadat men daartoe een verzoek heeft ingediend bij de penningmeester van de vereniging. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle leden zijn opgenomen.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting van het lid uit het lidmaatschap.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde an het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor één december van dat verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eertopvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist.
3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur; ze geschiedt steeds schriftelijk en met opgave van redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de opzegging in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van dat besluit - met opgave van redenen - in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd, binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Het besluit - der algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, gedurende welke periode het betrokken lid de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet zal kunnen uitoefenen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist
CONRIBUTIE EN GELDMIDDELEN
Artikel 5
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door het bestuur zal worden vastgesteld. Het bestuur kan tevens vaststellen, dat de bijdrage in twee of meer termijnen zal kunnen worden voldaan
2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan voorts uit eventuele verkrijginggen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkingen en andere toevallige baten.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 13
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging begoeft een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde deel van de leden aanwezig is. Is niet twee/derde deel van de leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt; tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 14
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een besluit tot ontbinding van de vereniging aan de orde zal komen.
2. Een besluit tot ontbinding behoeft een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde deel van de leden aanwezig is. Is niet drie/vierde deel van de leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel tot ontbinding kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen.
3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen door het bestuur.
4. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten einde van het nemen van het besluit tot ontbinding lid van de vereniging waren; ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een ander bestemming aan het batig saldo worden geheven.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en regelementen voor zover mogelijkvan kracht. In de stukken en aankondigingen die alsdan van de vereniging zullen uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 

Huishoudelijk Regelement

HUISHOUDELIJK REGELEMENT
Artikel 13
1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huidhoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de wet of de statuten.
De comparanten zijn aan mij, notaris mr. S. Kalfsbeek, notaris te Slochteren bekend. Waarvan akte in minuut is verleden te Slochteren, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Huishoudelijke Regelementen

Uitvaartverzorging

Uitvaartzorg Brouwer
Parklaan 8
9601 AN  Hoogezand
0598 399036
06 20549747
info@uitvaartzorg-brouwer.nl
www.uitvaartzorg-brouwer.nl
 
 
Persoonlijke ondersteuning
Het is belangrijk voor de verwerking van het verlies dat u zelf persoonlijk en actief betrokken bent bij de laatste verzorging en het afscheid van uw dierbare. Dit kan tot uiting komen om rond de overledene en vooral ook bij de uitvaartplechtigheid, een sfeer te scheppen van warmte en intimiteit en van verbondenheid met de overledene. U kunt met handelingen en gebaren en door middel van ritueel en symboliek een vorm proberen te vinden waarin u uw emoties tot uiting kunt brengen. Ook is het belangrijk dat u vrijuit spreekt. Denk niet “dat kan toch niet” of “is dat niet ongebruikelijk?”. Wij zullen proberen al uw wensen of ideeën voor en met u uit te voeren mits deze praktisch en esthetisch uitvoerbaar zijn. U hoeft niet alle organisatie en verzorging uit handen te geven, u mag alle voorkomende verrichtingen zelf doen of met ondersteuning van ons uitvoeren. Om u beter te begrijpen, vragen wij u alvast de codicil in te vullen. Wij zullen u dan graag bijstaan in het maken van de juiste keuzes aan de hand van uw wensen.
 
Codicil / Wilsbeschikking.
Als u nog midden in het leven staat of als u om wat voor reden dan ook zich wilt bezinnen op uw eigen uitvaart, kunt u dat laten vastleggen in een codicil/wilsbeschikking. Klik hier voor de codicil/wensenformulier 

 
Links naar diverse informatieve sites rondom een overlijden
 
Uitvaartverzorging

Bestuur

BESTUUR
Artikel 6
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf personen, die door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging worden benoemd.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd
3. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaren na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding; de aftredene is steeds terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt het rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger
4. Ieder bestuurslid kan te aller tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst; voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging of door bedanken als bestuurslid.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7
1. Behalve door het bestuur, wordt na de vereniging tevens in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van haar dagelijks bestuur.
2. Voor het  beschikken over bank- en girosaldi en het tekenen voor ontvangst van geldbedragen is de handtekening van de penningmeester alleen voldoende.
3. Het gehele bestuur is , mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd; het is echter verplicht zo speodig mogelijk door de algemene vergadering in de vacature te doen voorzien.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 8
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, behalve geschorste leden en geschorste bestuursleden. Een geschorst lid heeft echter wel toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. Over toelating van andere personen beslist de algemene ledenvergadering.
3. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur; de oproeping geschiedt door middel van een advertentie in een ter plaatse van de vereniging van de vereniging verschijnend huis-aan-huisblad. De oproeping van de leden wonend buiten het verspreidingsgebied van dat blad geschiedt schriftelijk aan de adressen van die leden volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt te minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Behalve de algemene jaarvergadering, worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, op de wijze hiervoor vermeld of door middel van een advertentie in een te Hellum veel gelezen dag- of weekblad.
5. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter. Indien de voorzitter afwezig is, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur daartoe aangewezen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemen ledenvergadering daarin zelf.
6. Van het ter vergadering verhandelde worden door de secretaris of door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen opgemaakt. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen van het verhandelde een notarieel proces-verbaal doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
BESLUITSVORMING
Artikel 9
1. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem; stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen; blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, alle overige stemmingen mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der leden dit voor de stemming verlangt.
4. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een der aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt.
6. Zolang een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen omternt alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen of houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet inacht genomen. mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen.
7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering, mits genomen met voorkennis van het bestuur. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
8. Indien de stemmen stakenover een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
9. Bij stemming over personen is diegene gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft genomen
10. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, indien gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. Wordt echter onmiddelijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde uit verlang; door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
JAARVERSLAG; REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 10
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te aller tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een voor één april te houden algemene ledenvergadering, haar jaarverslag uit en doet aldaar rekeningen verantwoording van het door haar in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur; na verloop van die termijn kan ieder lid deze rekening en verantwwording in rechte van het bestuur vorderen.
3. De algemen ledenvergadering benoemt een kascommissie van twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Jaarlijks treedt een van de leden van de kascommissie af volgens een door haarzelf op te stellen rooster van aftreding; de aftredene is niet terstond herkiesbaar. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwwording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen die door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
5. Het bestuur is verplicht het jaarverslag en de rekening en verantwoording gedurende ten minste tien jaren te bewaren.
PERSONEEL
Artikel 11
1. Het personeel van de vereniging wordt door het bestuur benoemd. De benoeming geschiedt zoveel mogelijk uit de leden. De bezolding van het personeel wordt bepaald door het bestuur.
2. De op grond van deze statuten aan het sterfhuis verlangde diensten mogen door het personeel niet worden geweigerd, terwijl het personeel verplicht is de diensten ordelijk en in eerbiedige stilte uit te voeren.
DIENSTEN EN VERSTREKKINGEN
Artikel 12
1. Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op de in dit artikel vermelde diensten en verstrekkingen. In geval van het overlijden van het lid, diens echtgenoot of levenspartner en/of diens minderjarige kinderen (pleeg- of adoptiekinderen daaronder mede begrepen), mits het overlijden en de begrafenis of crematie plaatsvindt op niet meer dan vijfentwintig kilometer van Hellum. Inwonende meerderjarige kinderen zullen, om aanspraak te kunnen maken op de diensten en verstrekkingen van de vereniging, zelf lid van de vereniging dienen te zijn.
2. Indien een lid, diens echtgenoot of levenspartner of een minderjarig kind van een lid komt te overlijden, dient de penningmeester van de vereniging of de uitvaartverzorger daarvoor zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld.
3. Door de vereniging worden de navolgende diensten verricht;
a. het afleggen en het kisten (laatste verzorging/kleden/kisten) van de overledene;
b. het doen van de overlijdensaangifte ter gemeentesecretarie;
c. het bestellen van een lijkkist en het doen bezorgen daarvan op de door de nabestaanden bepaalde plaats en tijd;
d. het vervoer van de overledene van de plaats van overlijden naar diens woonplaats of een in de nabijheid daarvan gelegen plaats waar de overledene zal worden opgebaard, en vandaar naar een door de nabestaanden aangewezen begraafplaats of crematorium. Alles voor zover die plaatsen zijn gelegen op een afstand van niet meer dan vijfentwintig kilometer van Hellum.
e. het beschikbaar stellen van één volgauto gedurende de uitvaart; en indien de overledene wordt begraven;
f. het graven en sluiten van het graf;
g. het ter aarde bestellen van de overledene;
h. het luiden van de klok - indien dit door de nabestaanden wordt verlangd.
4. Door de vereniging worden de navolgende zaken verstrekt:
a. in geval van begraven: een massief eiken kapkist; of in geval van crematie; een vurenhouten kist;
b. vijftig rouwkaarten;
c. in geval van begraven: een grafkelder.
5. Indien de begrafenis of crematie plaatsvindt in een plaats gelegen op meer dan vijfentwintig kilometer van Hellum, zal een zodanige vergoeding aan de nabestaanden worden verstrekt als overeenkomst met de kosten van een begrafenis te Hellum.
6. Indien het overlijden een kind beneden de leeftijd van zes weken betreft, zal vanwege de vereniging worden gezorgd voor één of twee van het personeel. Indien het overlijden een kind beneden de leeftijd van twaalf jaren betreft, zal hieromtrent nader overleg plaatsvinden met de nabestaanden. In geval van overlijden van personen van twaalf jaar en ouder zal de uitvaart steeds geschieden met inzet van het gehele personeel van de vereniging.
7. De vereniging zal haar diensten ook kunnen aanbieden aan een niet-lid van de vereniging. De gemaakte kosten worden in dat geval met vijftig procent verhoogd.
Bestuur
FACTS
Korenaren
hellum3377

Contact

Uitvaartzorg Brouwer

Parklaan 8

9601 AN  Hoogezand

0598 399036  of  06 20549747

info@uitvaartzorg-brouwer.nl

Bericht ontvangen!

Uitvaart, Hellum, vereniging, begrafenis, crematie, Slochteren, begraafplaats, crematorium, uitvaartverzorger, begrafenisondernemer, rouw, rouwauto, opbaren, Tonegido, kerkhof, uitvaartkist, dragers, spreker bij uitvaarten, rouwbezoek, condoleance, register, grafsteen, gedenksteen, natuursteen, monument, rouwbrieven, rouw-advertentie, rouwzegels, condeleanceregister, uitvaartvereniging Hellum, Klaasjan, Brouwer, Hoogezand Sappemeer, Groningen, 0598, 0596, gemeente, 

Contact
bottom of page